KaHR-31SP-1201

 Logo_EU.jpg        KaHR.jpg    Logo SIEA_1.jpg  

  www.economy.gov.sk                                                                                 www.siea.sk

 

  „Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov projektu: Skvalitnenie služieb v SKI Krušetnica
Kód projektu: 25130120219
Miesto realizácie: Krušetnica 238, 029 54 Krušetnica

Názov prijímateľa: Miroslav Florek
Sídlo prijímateľa: Krušetnica 181, 029 54 Krušetnica

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy: KaHR-31SP-1201
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 3: Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové investičné výdavky: 643 710,30 €
Celkové oprávnené výdavky: 620 787,00 € 
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 310 343,50 €

Začatie projektu: 12.09.2014
Ukončenie projektu: 31.03.2015

Aktivita projektu:
Modernizácia vybavenia strediska SKI Krušetnica (Technológia zasnežovania, Kontrolný systém strediska, Snežné pásové vozidlo, Štvorkolka)

Prínosy realizácie:

  • vytvorenie 4 nových pracovných miest, z toho 3 miesta pre mladých nezamestnaných od 15 do 29 rokov a 1 miesto pre znevýhodnené skupiny prispeje k znižovaniu nezamestnanosti v regióne a k tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • zvýšenie kvality služieb cestovného ruchu rozšírením športovo-rekreačných prvkov a zlepšením možností celosezónneho využitia
  • investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a vytvárania environmentálnych záťaží

Hlavný cieľ projektu:
“Podporiť konkurencieschopnosť strediska SKI Krušetnica zvýšením kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s celoročným využitím” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “vytváranie podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím”

Špecifické ciele projektu:
“Zvýšiť kvalitu služieb cestovného ruchu rozšírením športovo-rekreačných prvkov a zlepšením možností celosezónneho využitia” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr.obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarské lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruchu, aťď)”
“Vytvoriť dlhodobo udržateľné pracovné pozície v oblasti služieb cestovného ruchu ” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr.obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarské lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruchu, aťď)”

Fotogaléria:

Kontrolný systém strediska:

Kontrolny_system_strediska_3.jpg.thumb.jpg  Kontrolny_system_strediska_1.jpg.thumb.jpg  Kontrolny_system_strediska.jpg.thumb.jpg 

Snežné pásové vozidlo:

Snezne_pasove_vozidlo.jpg.thumb.jpg  Snezne_pasove_vozidlo_1.jpg.thumb.jpg

Technológia zasnežovania:

Technol__gia_zasne__ovania.jpg.thumb.jpg  Technol__gia_zasne__ovania_1.JPG.thumb.jpg

Štvorkolka s príslušenstvom:

__tvorkolka.jpg.thumb.jpg  __tvorkolka_1.jpg.thumb.jpg

 

”magické miesto oddychu a harmónie...   „

Penzión POHODA Krušetnica